Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

2024. június 25. kedd

Kömlőd község

Kömlőd

Hírek

Hirdetmény Óvodai beiratkozásról

HIRDETMÉNY
a 2024/2025-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Kömlőd Község Önkormányzatának fenntartásában működő
Kömlődi Gézengúz Napköziotthonos Óvodába
az óvodáskorú gyermekek jelentkezése
a következő időpontokban történik:
2024. május 2-án és május 3-án 9:00 – 15:00 óra között.
A beiratkozás helye:
Kömlődi Gézengúz Napköziotthonos Óvoda
2853 Kömlőd, Pálóczi utca 4.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a 2011.évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadóak.
A jogszabályok szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő, vagy törvényes képviselő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így beíratni gyermekét, amennyiben 2024. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Ha a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének, szabálysértést követ el. (2012. évi II. törvény 247.§)
Az Alkotmánybíróság 9/2021.(III.17.) AB határozata értelmében 2021. július 01. napjától a Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét a szem előtt tartva, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A beiratkozáshoz szükséges:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek TAJ kártyája, oltási könyve
– a szülő személyi igazolványa
– a szülő lakcímkártyája
– amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, szükséges az erről szóló szakvélemény, illetve az egyéb kedvezményekre jogosító iratokat (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg igazolás, több gyermekes igazolás)

 

Az óvodai felvételről az intézmény vezetője dönt, döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap, azaz 2024. június 2. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§)

Ünnepi díszben a kiskuckó

Hagyományőrzőink ünnepi díszbe öltöztették a kiskuckót.

Please publish modules in offcanvas position.